Toelichting bij het koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen

Is uw gebouw in regel met de huidige wetgeving omtrent brandveiligheid?

Controleer of u in orde bent met de wetgeving, All Fire Security kan u doorheen dit proces bijstaan en advies geven!

 

Bij het lezen van artikel 52 van het ARAB stelt men vast dat de preventie van risico’s op brand er als volgt werd gestructureerd:

 

 1. preventie van brandrisico’s
 2. evacuatie van de aanwezigen
 3. periodieke controles
 4. opleiding van de werknemers

 

1. PREVENTIE VAN BRANDRISICO'S

 

Het koninklijk besluit van 28 maart 2014 is gebaseerd op een belangrijk principe om haar doelstelling te bereiken. Ze legt de werkgevers op alle fundamentele aspecten van een algemeen brandpreventiebeleid uit te voeren.

 

Deze aspecten zijn opgenomen in de hiërarchie van maatregelen, beschreven in artikel 5:

 

 • brand voorkomen;
 • de veiligheid verzekeren en indien nodig de snelle evacuatie van de werknemers en alle aanwezige personen op de arbeidsplaats zonder hen in gevaar te brengen;
 • vlug en efficiënt elk begin van brand bestrijden om uitbreiding ervan te vermijden;
 • de schadelijke gevolgen van een brand beperken;
 • de tussenkomst van de openbare hulpdiensten vergemakkelijken.

 

"Het voorkomen van brandrisico’s op arbeidsplaatsen is van nature zeer complex en vereist vaak het toepassen van diverse soorten preventiemaatregelen.  Een efficiënt brandpreventiebeleid moet er voor zorgen dat al deze maatregelen een samenhangend geheel vormen."

 

ALL fIRE sECURITY  STAAT UW MET RAAD EN DAAD BIJ INZAKE HET OPSTELLEN VAN EEN VOLLEDIG UITGEWERKTE RISICOANALYSE EN STELT DE GEPASTE PREVENTIEMAATREGELEN VOOR ZODAT UW VOLLEDIG IN  LIJN BENT MET DE WETGEVING

2. EVACUATIE VAN DE AANWEZIGEN

 

EVACUATIEWEGEN, UITGANGEN EN NOODUITGANGEN, EVACUATIEPLAN

 

 

"Indien de genomen maatregelen op gebied van risicopreventie, het ontstaan en het verspreiden van een brand niet konden vermijden, zijn een tweede soort te nemen maatregelen deze bestemd voor het verzekeren van de evacuatie van de aanwezigen van het gebouw of van een deel van het gebouw, snel en in optimale veilige omstandigheden."

 

 

 

 

 

 

aLL fIRE sECURITY STAAT IN VOOR DE PROFESSIONELE OPMAAK VAN EVACUATIEPLANNEN VOLGENS HUIDIGE WETGEVING.

mEER INFO...

3. PERIODIEKE CONTROLES

 

Het koninklijk besluit van 28 maart 2014 legt de werkgever op de voorschriften van de fabrikant/installateur te volgen, om de inhoud en de frequentie van de controles te bepalen.  Het schrijft daarnaast de naleving voor van de vereisten op gebied van controles uit het koninklijk besluit van 30 augustus 2013 betreffende het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen.

 

 • De controles en onderhoudsbeurten van beschermingsmiddelen tegen brand controleren
 • tenminste 1 keer per jaar, tenzij strengere voorschriften
 •  vanwege fabrikant of installateur
 •  uit regels van goed vakmanschap
 •  onderhoudsbeurten om in goede staat voor gebruik te houden

 

all fire security biedt het onderhoud aan van diverse brandbestrijdingsmiddelen zoals blussers, haspels, hydranten, noodverlichting, detectiesystemen en rookkoepels. Na het onderhoud ontvangt u telkens een technisch nazichtgetuigschrift, waarop eventuele opmerkingen worden vermeld. mEER INFO...

4. OPLEIDING VAN DE WERKNEMERS

 

De verplichtingen op gebied van informatie en opleiding hebben als doel zich ervan te verzekeren dat elke werknemer wel degelijk beschikt over de kennis die hem toelaat:

 

 • gedrag te vermijden dat de oorzaak kan zijn van een brand;
 • deel te nemen aan de uitvoering van de preventiemaatregelen die hem aanbelangen;
 • alle situaties die een brandrisico inhouden te signaleren;
 • de waarschuwing te geven;
 • te evacueren in goede omstandigheden.

 

 

 

 

aLL fIRE sECURITY BIEDT OPLEIDINGEN AAN BESTAANDE UIT EEN THEORETISCH EN PRAKTISCH LUIK, ONDERSTEUND DOOR VIDEO'S EN OEFENINGEN, ZODAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE KENNIS KUNNEN VERWERVEN INZAKE BRANDVEILIGHEID.

mEER INFO...

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.