TERMS AND CONDITIONS

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Iedere verkoop heeft plaats onder de bijzondere voorwaarden, voorzien bij elke handelsverrichting en onder de algemene voorwaarden. Deze alleen zijn geldig en door het feit van zijn bestelling erkent de koper deze formeel.

 

1. De goederen reizen op risico en verantwoordelijkheid van de koper.

 

2. Leveringstermijnen worden slechts gegeven ten titel van inlichtingen en niet bindend. Geen enkel achterstel van levering of uitvoering kan recht geven op welke vergoeding ook, noch aanleiding geven tot vernietiging van het contract.

 

3. Klachten kunnen slechts in aanmerking worden genomen indien zij ons toekomen ten laatste 8 dagen na de levering van de goederen.

 

4. Behalve het geval waar een schriftelijke overeenkomst het moment der betaling (tegen terugbetaling of termijn) voorziet, zijn al onze rekeningen betaalbaar binnen de 30 dagen na factuur- datum.

 

5. Bij weigering de levering van de apparaten te aanvaarden of in geval de koper de apparaten niet aanvaardt, bij de aanbieding, zal de koper de levering slechts bekomen na betaling van alle verschuldigde bedragen. In deze gevallen van niet levering, zijn de verschuldigde bedragen eisbaar vanaf de dag van de weigering van ontvangst. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat het bewijs van aanbieding der apparaten genoegzaam bewezen wordt door het toesturen van een gewone brief, waarin de koper verwittigd wordt van de datum van aanbieding der apparaten.

 

6. De facturen zijn betaalbaar te Moeskroen op onze maatschappelijke zetel. Voor alle op de vervaldag nog niet betaalde sommen is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10%. Het niet betalen van een factuur geeft ons het recht de uitvoering van de lopende overeenkomsten op te schorten of te verbreken zonder enige formaliteit en onder voorbehoud van onze eis tot schadevergoeding. Bovendien worden bij wanbetaling van een factuur alle andere nog niet vervallen schulden opeisbaar.

 

7. Benevens op bovenvermelde intrest zal, in geval van niet-be- taling van een factuur op de vervaldag tengevolge van nalatig- heid of slechte wil en na ingebrekestelling, het bedrag ervan ambtshalve met 10% vermeerderd worden met een minimum van 49,58 euro en een maximum van 1487,36 euro ten titel van conventioneel strafbeding zonder dat deze bepaling een beletsel wordt voor de eventuele toepassing van art. 1244 BW ten gunste van de schuldenaar.

 

8. De aanneming van een wissel verandert hier niets aan.

 

9. Zelfs bij niet-inschrijving bij een handelsrechtbank, blijven de verkochte voorwerpen eigendom van de verkoper tot volledige betaling.

 

10. In geval een product gebreken vertoont, is de verantwoordelijk- heid van de verkoper beperkt tot zijn vervanging, met uitsluiting van alle andere schadevergoedingen. De gebrekkige goederen dienen tegensprekelijk onderzocht te worden door een afgevaardigde van de verkoper

 

11. Voor alle betwistingen is de vrederechter van het kanton Menen of de rechtbank van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

 

12. Portkosten berekend volgens tarief van toepassing zullen gefactureerd worden samen met de goederen.

 

13. Al onze prijzen zijn gerekend exclusief BTW, met uitzondering de prijzen weergegeven op de webshop.

 

14. Recupel/bebat is reeds verwerkt in de prijs.

 

15. Garantie: Alle verkochte goederen vallen onder de volledige garantieclausules van invoerder of fabrikant, en enkel de onderdelen die door de fabrikant als waarborg worden aanvaard gelden. Verplaatsingsonkosten en uurloon zijn steeds te laste van de gebruiker. Wij verwerpen iedere betaling van schadevergoeding of andere kosten van welke aard dan ook voortvloeiend uit garantieproblemen. Alle garantie vervalt van zodra de klant zelf aan de goederen heeft gewerkt.

 

16. Aankopen die tot stand komen via de webshop, staan uitdrukkelijk onder het voorbehoud van type en programmeerfouten, bij prijswijzigingen ontstaan uit dergelijke fouten kan BRANDBEVEILIGING MARLIER BVBA  niet aansprakeijk worden gesteld en behoudt zich het recht de courante prijzen te hanteren .

 

17. Retourzendingen (enkel van toepassing op aankopen die gebeuren via de webshop), gelden volgende voorwaarden; Zolang de artikelen ongebruikt en de verpakking ongeopend en volledig is kunnen artikelen geheel kosteloos geretourneerd worden.  Van zodra de klant zelf aan de goederen heeft gewerkt of deze zijn gebruikt, kunnen de verzonden artikelen niet teruggenomen worden. Je kan het artikel tot 14 dagen na ontvangst kosteloos ruilen of retourneren. Wij zorgen voor de retourzending en een spoedige terugbetaling. Gelieve contact op te nemen met ALL FIRE SECURITY indien er defecten aan uw product zijn, wij ondernemen dan de nodige stappen. Bij een retourzending vragen wij ook de faktuur mee te zenden.

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Toute convention de vente sera conclue sous les conditions spéci- fiques, prévues à chaque transaction commerciale et sous les con- ditions générales ci-dessous décrites. Elles seules sont valables et l’acheteur les reconnaît en faissant une commande.

 

1. Les risques et la responsabilité liés au transport sont transférés à l’acheteur.

 

2. Les délais de livraison ne seront fourni qu’en titre d’information et ne sont pas obligatoires. En cas de livraison tardive, au- cune indemnisation pourra être obtenu, ni donnera le droit d’interrompre le contrat.

 

3. Toute plainte ne sera prise en considération, que si elle nous advient au plus tard 8 jours après la livraison des marchandises.

 

4. Sauf si la date du paiement est prévue dans un accord écrit, toute facture sera payée dans les trente jours qui suivent la date de facturation.

 

5. En cas de refus des appareils lors de la livraison ou si l’acheteur n’accepte pas les appareils lorsque ils lui sont offerts, l’acheteur devra recevoir la livraison au siège de l’entreprise et il ne pourra obtenir la livraison qu’après le paiement de toutes les dettes. Dans ces cas de non livraison, le payement de dettes pourra être réclamé à partir du jour du refus de la livraison. L’acheteur accepte explicitement que la lettre envoyée à celui-ce en titre d’information de la date de livraison, servira de preuve pour cette livraison.

 

6. Les factures sont payables à notre siège social à Mouscron. Toute facture non réglée après échéance sera de plein droit et sans mise en demeure, augmentée d’un intérêt de 10%. Le non payement d’une facture, il nous appartient d’opter pour le re- tardement ou la dissolution de l’exécution du contrat en vigueur sans aucune formalité et sous réserve de dommages et intérêts. Lors de non règlement de factures, toutes les autres dettes re- vendicables.

 

7. Ajouté à l’intérêt ci-dessus mentionné, le débiteur sera tenu au payement d’une indemnité équivalente à 10% du montant de la dette avec un minimum de 49,58 euro et un maximum de 1487,36 euro en cas de non règlement de la facture après échéance, due à la négligence ou la mauvaise foi après mise en demeure, sans que cette procédure empêche l’application éven- tuelle de l’article 1244 CB en faveur du débiteur.

 

8. L’acceptation d’un échange n’y change rien.

 

9. Même lors de non inscription au tribunal de commerce, les pro- duits vendus appartiennent au vendeur jusqu’au paiement inté- gral du montant de la dette.

 

10. Si les marchandises délivrées ne sont pas conforme en qualité, la responsabilité du vendeur sera limitée au remplacement du produit, avec exclusion de tous dommages et intérêts. Les pro- duits défectueux doivent être examinés de façon contestable par un délégué du vendeur.

 

11. Toutes contestations seront traitées par le juge de paix du can- ton de Menin ou par le tribunal de l’arrondissement de Courtrai.

 

12. Les frais de transport calculés selon les tarifs en vigueur seront facturés avec les marchandises.

 

13. Tous nos prix sont hors TVA, avec exception de prix averti sur le webshop.

 

14. Recupel/bebat est inclus dans le prix.

 

15. Garantie: Tout produit vendu est soumis aux clausules de ga- rantie de l’importateur ou du fabricant, et seuls les pièces qui seront acceptées comme étant garantie par le fabricant se- ront de vigueur. Frais de transports et salaires sont aux frais de l’utilisateur. Nous rejetons tous payements de dommages et intérêts ou tous frais liés à des problèmes de garantie. Toute ga- rantie se termine si le client a lui-même manipulé les produits.

 

16. Retours (seulement appliquer aux achats effectués dans la boutique en ligne), appliquent les conditions suivantes; Tant que les articles inutilisés et l'emballage est ouvert et les articles complets peut entièrement être retourné gratuitement. Une fois que le client a travaillé ou non ils sont utilisés sur les marchandises, les articles expédiés ne peuvent être retournés. Vous pouvez libérer retour ou échanger l'article dans les 14 jours après réception. Nous prenons en charge le retour et un prompt rétablissement. S'il vous plaît contacter ALL FIRE SECURITY s'il y a des défauts sur votre produit, nous prenons les mesures nécessaires. Dans un retour, nous vous demandons également de leur envoyer le f.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

A. De BVBA BRANDBEVEILIGING MARLIER verbindt zich ertoe een bevoegde technicus eenmaal per jaar te zenden om de goede werking van de brandblusapparaten na te zien. Dat onderhoud wordt verricht op een werkdag van maandag tot vrijdag tijdens de normale werktijd van het personeel BVBA BRANDBEVEILIGING MARLIER.

 

 • DIENST A:
  1. De blustoestellen kuisen, het lichaam nazien, alsmede doorboorder, mondopening en slang.
  2. De ladingen wegen en nagaan.
  3. In geval van waterapparaten, het water uitgieten, het binnenste van de toestellen nazien en terug hervullen.
  4. Zijn advies geven betreffende het aantal blustoestellen en hun plaats
  5. Het onderhoudsetiket op het toestel plakken.
  6. Een servicerapport overhandigen als bewijs van het onderhoud en met de eventuele opmerkingen en adviezen.
  7. Zo nodig alle wisselstukken leveren en plaatsen volgens de huidige prijslijst.

 

 • DIENST B:
  1. a) tot g) idem als dienst A
  2. Het gratis vervangen van de bij brand van de goederen van de klant verbruikte ladingen op voorwaarde :
    1. de klant het nodige doel om BVBA BRANDBEVEILIGING MARLIER binnen de acht dagen na de brand op de hoogte te brengen, hierbij summier uiteenzettend in welke omstandigheden het toestel werd gebruikt,
    2. Deze kosten niet reeds gedekt zijn door de brandverzekeringspolis van de klant
  3. Het gratis vervangen dan defecte stukken, met uitzondering van het eigenlijke toestel.
  4. De wettelijke wederproef van de flessen en de CO2 toestellen.

 

B. De klant verbindt zich ertoe en gaat akkoord met de volgende punten:

 • Het bedrag voorzien op de samenwerkingsovereenkomst binnen de termijn vermeld op de factuur te betalen.
 • De herstellingen, wijzigingen, vervangingen slechts door de diensten van een bevoegde technicus van BVBA BRANDBEVEILIGING MARLIER te laten verrichten
 • Alle gemakken bij te brengen aan het personeel BVBA BRANDBEVEILIGING MARLIER om hun werk te vervullen en in het bijzonder om hen te helpen om de blustoestellen te vinden.
 • Tussen de jaarlijkse bezoeken zal de klant de BVBA BRANDBEVEILIGING MARLIER verwittigen wanneer toestellen gebruikt werden of wanneer hij zou vaststellen dat een bezoek nodig zou zijn voor een vervanging, herstelling of nazicht.

 

Er werd eveneens van beide kanten overeengekomen dat:

 

C.

 1.   De samenwerkingsovereenkomst kan niet overgedragen worden.
 2. De maatschappij zal niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden, door omstandigheden onafhankelijk van haar wil, indien het nazicht of herstellingen niet kunnen uitgevoerd worden binnen de gestelde tijd
 3. De duur van de samenwerkingsovereenkomst is 1 jaar, te rekenen vanaf de datum van het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst. Na deze periode zal de samenwerkingsovereenkomst stilzwijgend hernieuwd worden voor een periode van 1 jaar, behoudens afzien ervan per aangetekende brief ten minste drie maanden voor de vervaldatum.
 4. Al onze facturen zijn contant betaalbaar en op zijn laatst binnen de 30 dagen na he zenden of het overhandigen van de faktuur.
 5. Indien de klant op de vastgestelde datum niet betaald heeft, zijn de verplichtingen van BVBA BRANDBEVEILIGING MARLIER voorlopig onderbroken tot de dag van de betaling en de BVBA BRANDBEVEILIGING MARLIER behoudt zich het recht voor de samenwerkingsovereenkomst op te zeggen wegens niet-betaling van de vereiste sommen.
 6. Voor de nazichten van het eerste jaar zal het bedrag bepaald worden volgends het tarief in kracht op het moment van het nazichtn het bedrag kan niet meer dan 20% van de overeengekomen prijs verhoogd worden behalve de indexering.
 7. In geval van niet-betaling binnen de termijn voorzien op de faktuur zal de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfetaire schadevergoeding van 15% van de gefactureerde sommen dienen te betalen, zonder dat deze schadevergoeding minder dan 37,18 euro bedraagt.
 8. Iedere éénzijdige wijziging zou door de andere partij kunnen aangeroepen worden om de samenwerkingsovereenkomstop te zeggen.
 9. Iedere betwisting betreffende het bestaan of de uitvoering en de interpretatie van de samenwerkingsovereenkomst valt sluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Kortrijk
 10. De verplichtingen van BRANDBEVEILIGING MARLIER BVBA zijn slechts inspanningsverbintenissen en geen resultaatverbintenissen.

HOME

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.